Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานผลการทุจริต
   การใช้ Social Network
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเลี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
   รายงานผลการใช้ทรัพย์สินหรือประ โยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประเมินจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
   นัดประชุมสภา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.2 (ดู : 45) 16 พ.ค. 2567
ประกาศยกเลิกซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ดู : 41) 1 พ.ค. 2567
เชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการคสล.สายนาแฮะ-ชลประทาน (ดู : 391) 15 ก.พ. 2566
ก่อสร้างถนน สายอามัน-ทุ่งนา (ก.พ.) (ดู : 192) 18 เม.ย. 2565
ก่อสร้างถนน ส ายอามัน-ทุ่งนา (ดู : 213) 18 เม.ย. 2565
ขุดท่อระบายน้ำ (ม.ค ) (ดู : 199) 18 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง สายอนามัย-หัวม่วง (ดู : 191) 18 เม.ย. 2565
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น (ดู : 319) 4 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลารวมใจ หมู่ที่ ๕ (ดู : 311) 19 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลารวมใจ ม.๕ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 299) 19 พ.ค. 2564
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 292) 10 มี.ค. 2564
เชิญชวนจัดซื้อ/จัดจ้าง โยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.นางาย-ป่าโหมง (ดู : 286) 17 ก.พ. 2564
เชิญชวนจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายบ้านราวอ-โบะบุ (ต่อถนนเดิม) (ดู : 305) 9 ก.พ. 2564
เชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนสายปอเนาะ-จือลาฆี ม.2 (ดู : 347) 25 ม.ค. 2564
มอบอำนาจให้รองปลัดองค์ดารบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 162) 24 ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 264) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 387) 15 มิ.ย. 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 (ดู : 319) 4 พ.ย. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 341) 4 พ.ย. 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ3 (ดู : 319) 5 ก.ค. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) (ดู : 308) 5 ก.ค. 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2 (ดู : 323) 3 เม.ย. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 316) 3 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลาง (สายบ่อควาย-ต้นเคียน) (ดู : 378) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อควาย-ต้นเคียน บ้านดอน ตะวันออก หมู่ที่ 4 (ดู : 383) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวารอโบะบุ หมู่ที่ 1 (ดู : 342) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสจ.บ้านวารอ-โบะบุ หมู่ที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 377) ธ.ค.
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 478) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.ดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 430) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 419) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 606) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ พ.ศ. 2561 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 513) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 467) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ อบต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 491) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 474) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านประเภทบาดาลขนาดใหญ่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ดู : 657) ธ.ค.
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าจ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย (ดู : 482) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ.pdf (ดู : 560) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) (ดู : 492) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 481) ธ.ค.
แผนปฎิบัติจัดซิ้อจัดจ้าง (ดู : 494) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีพิเศษ (ดู : 430) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 436) ธ.ค.
การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 519) ธ.ค.
ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) (ดู : 457) ธ.ค.
ประกาศ ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา (ดู : 585) ธ.ค.
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ (ดู : 440) ธ.ค.
การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 460) ธ.ค.
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 463) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dorn.go.th
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs