Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานผลการทุจริต
   การใช้ Social Network
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประเมินจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
   นัดประชุมสภา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567เวลา 09.00 น. อบต.ดอน นำโดยนายเชาวลิต สุดเพ็ชรโรน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอน พร้อมบุคลากรในสังกัด อบต.ดอน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอน ร่วมดำเนินการจัดโครงการส่งโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดู : 117) 30 ม.ค. 2567
"การขับเคลื่อนเเผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" (ดู : 152) 24 ม.ค. 2567
นายมะสายดี เจะมิง นายกองค์การตำบลดอน ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่4210 ชุดคุ้มครองประจำตำบลดอน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. ชุดปฏิบัติการป้อนจันทรักษ์ ตำบลควน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอน ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตำบลดอน (ดู : 104) 12 ม.ค. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนร่วมเปิดจุดตรวจร่วมป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๗ “ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” หน้าบริเวณโรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) ******************************** วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. 🚨🚧 ประธานเปิดโครงการ นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง นายอำเภอปะนาเระ รายงานโครงการโดย นางปิ่นนรา แก้วทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ปลัดประจำตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ ปะนาเระ หน่วยทหารพรานที่ ๔๒๑๐ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ฝ่ายปกครอง ชรบ. ชคต. ดอน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 🚧🚘 เพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนภายในพื้นที่ (ดู : 27) 29 ธ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รับโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 191) 9 พ.ย. 2566
การรับสมัครการฝึกอาชีพในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 111) 31 ต.ค. 2566
การจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐ (ดู : 152) 5 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ยืนยันสิทธิผู้สูงอายุ (ดู : 42) 5 ต.ค. 2566
การยืนยันสิทธิและการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 39) 5 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 47) 12 ก.ย. 2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 41) 12 ก.ย. 2566
วันที่17-18 มิ.ย.66 อบต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลดอน ณ กองกำกับการ9 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายท่านมุก) ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด/ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด/เยาวชนพอเพียงกับการป้องกันยาเสพติด และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ผลการดำเนิน โครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ดู : 300) 18 มิ.ย. 2566
หนังสือประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม (ดู : 127) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ดอน (ดู : 90) 15 มิ.ย. 2566
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย (ดู : 54) 28 เม.ย. 2566
แผ่นพับคัดแยกขยะ (ดู : 53) 27 เม.ย. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 241) 11 เม.ย. 2566
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย (ดู : 51) 10 เม.ย. 2566
แผ่นพับการใช้น้ำ (ดู : 55) 10 เม.ย. 2566
หนังสือร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการ 2566 (ดู : 248) 27 มี.ค. 2566
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 48) 23 มี.ค. 2566
แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก (ดู : 55) 16 ก.พ. 2566
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 210) 14 ก.พ. 2566
แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด (ดู : 48) 2 ก.พ. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 95) 1 ก.พ. 2566
เชิญทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (ดู : 53) 12 ม.ค. 2566
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gilf Policy) (ดู : 103) 29 ธ.ค. 2565
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลากำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 96) 16 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (ดู : 152) 3 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 102) 3 ต.ค. 2565
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (ดู : 127) 15 ก.ย. 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน (ดู : 127) 19 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 179) 8 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) (ดู : 108) 14 ก.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) (ดู : 104) 5 ก.ค. 2565
คำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. (ดู : 180) 28 มิ.ย. 2565
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง(ยะมะแต) (ดู : 48) 9 พ.ค. 2565
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 43) 9 พ.ค. 2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย (ดู : 59) 25 เม.ย. 2565
แผ่นพับคัดแยกขยะ (ดู : 54) 19 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 50) 8 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง(ยะมะแต) (ดู : 50) 8 เม.ย. 2565
แผ่นพับการใช้น้ำ (ดู : 53) 8 เม.ย. 2565
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย (ดู : 48) 7 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (ดู : 56) 5 เม.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลดอน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 135) 1 เม.ย. 2565
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 59) 17 มี.ค. 2565
แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก (ดู : 57) 10 มี.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมกีฬาประจำตำบลดอน (ดู : 56) 10 ก.พ. 2565
แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด (ดู : 62) 10 ก.พ. 2565
เอกสารให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ดู : 171) 10 ก.พ. 2565
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี65 (ดู : 79) 13 ม.ค. 2565
ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (ดู : 181) 11 ม.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.ดอน (ดู : 57) 8 ม.ค. 2565
เชิญทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (ดู : 62) 7 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 182) 17 ธ.ค. 2564
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 174) 30 พ.ย. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.pdf (ดู : 199) 5 พ.ย. 2564
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 (ดู : 182) 5 พ.ย. 2564
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 237) 19 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dorn.go.th
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs