Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 :: www.dorn.go.th ::  
นายสุธี วาเย็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
(089-975-5601)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลากำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 13)
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (ดู : 66)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 22)
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (ดู : 41)
คู่มือการปฏิบัติงาน  (ดู : 48)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 62)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ดู : 87)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ดู : 98)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล (ดู : 88)
การบรรจุเเละการเเต่งตั้งบุคลากร (ดู : 97)
การสรรหาเเละการคัดเลือกบุคคล (ดู : 88)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ก่อสร้างถนน สายอามัน-ทุ่งนา (ก.พ.) (ดู : 75)
ก่อสร้างถนน ส ายอามัน-ทุ่งนา (ดู : 72)
ขุดท่อระบายน้ำ (ม.ค ) (ดู : 75)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง สายอนามัย-หัวม่วง  (ดู : 65)
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น (ดู : 184)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลารวมใจ หมู่ที่ ๕ (ดู : 204)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
❤️องค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยนางอำไพ ศรีเพ็ชรสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวส่วนราชการในพื้นที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนินโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 292)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 388)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ภาพตลาดชุมชนตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพตลาดชุมชนตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดงานเมาลิดตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดงานอาซูรอสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
เเจ้งเรื่องการทุจริต
เเละประพฤติมิชอบ
อบต.ดอน
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs