Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   E-Service
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานผลการทุจริต
   การใช้ Social Network
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเลี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift policy
   รายงานผลการใช้ทรัพย์สินหรือประ โยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประเมินจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)
   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
   นัดประชุมสภา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 :: www.dorn.go.th ::  
 
นายมะสายดี เจะมิง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตอน (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) (ดู : 7)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาครฐานจริยธรรมประจำองศ์การบริหารส่วนตำบลดอน ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตอน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริทารส่วนตำบลตอน) (ดู : 6)
เปิดรับบทความวิจัยและวิชาการ (ดู : 15)
การป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา (ดู : 21)
การป้องกันยาเสพติดในชุมชน (ดู : 18)
10วิธี หลีกหนียาเสพติด (ดู : 20)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล จังหวัดปัตตานี (ดู : 611)
ประกาศ กจ กท และ กอบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ (ดู : 101)
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ดู : 217)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ดู : 220)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล (ดู : 207)
การบรรจุเเละการเเต่งตั้งบุคลากร (ดู : 217)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
เชิญชวนให้มาเสนอราคาโครงการคสล.สายนาแฮะ-ชลประทาน (ดู : 383)
ก่อสร้างถนน สายอามัน-ทุ่งนา (ก.พ.) (ดู : 185)
ก่อสร้างถนน ส ายอามัน-ทุ่งนา (ดู : 208)
ขุดท่อระบายน้ำ (ม.ค ) (ดู : 193)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง สายอนามัย-หัวม่วง  (ดู : 185)
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น (ดู : 312)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
วันจันทร์ ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. อบต.ดอน ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บริเวณศาลาริมน้ำบ้านคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยท่านวิเชษต์ สายกี้เเส้ง นายอำเภอปะนาเระ เป็นประธานในพิธี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 415)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 519)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ภาพตลาดชุมชนตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภาพตลาดชุมชนตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดงานเมาลิดตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดงานอาซูรอสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลดอน คลิ๊กที่นี่
 
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
เเจ้งเรื่องการทุจริต
เเละประพฤติมิชอบ
อบต.ดอน
 
สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dorn.go.th
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs