Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ อบต.ดอน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 34) 15 มิ.ย. 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 (ดู : 10) 4 พ.ย. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 12) 4 พ.ย. 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ3 (ดู : 12) 5 ก.ค. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) (ดู : 9) 5 ก.ค. 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2 (ดู : 13) 3 เม.ย. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 8) 3 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลาง (สายบ่อควาย-ต้นเคียน) (ดู : 55) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อควาย-ต้นเคียน บ้านดอน ตะวันออก หมู่ที่ 4 (ดู : 48) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวารอโบะบุ หมู่ที่ 1 (ดู : 45) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสจ.บ้านวารอ-โบะบุ หมู่ที่1 ขนาดกว้าง 4.00 ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) ธ.ค.
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 181) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงที่ทำการ อบต.ดอน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 138) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 132) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 342) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำ พ.ศ. 2561 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 218) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 189) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ อบต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 165) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 198) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านประเภทบาดาลขนาดใหญ่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านราวอ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ดู : 175) ธ.ค.
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าจ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย (ดู : 215) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ.pdf (ดู : 280) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (รถปรับอากาศ 2 ชั้น) (ดู : 217) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 203) ธ.ค.
แผนปฎิบัติจัดซิ้อจัดจ้าง (ดู : 221) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีพิเศษ (ดู : 154) ธ.ค.
ประกาศ การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 167) ธ.ค.
การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 196) ธ.ค.
ประกาศ การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) (ดู : 164) ธ.ค.
ประกาศ ดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปอเนาะ–ประปา (ดู : 164) ธ.ค.
การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยวิธีพิเศษ (ดู : 162) ธ.ค.
การดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ (ดู : 174) ธ.ค.
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 197) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs