Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 :: www.dorn.go.th ::  
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 9)
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 6)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.pdf (ดู : 22)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 (ดู : 17)
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 26)
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 28)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกดีเด่น (ดู : 55)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลารวมใจ หมู่ที่ ๕ (ดู : 64)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ศาลารวมใจ ม.๕ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 70)
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 83)
เชิญชวนจัดซื้อ/จัดจ้าง โยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.นางาย-ป่าโหมง (ดู : 76)
เชิญชวนจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายบ้านราวอ-โบะบุ (ต่อถนนเดิม) (ดู : 87)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางพรอำไพ ทองมณีการ ผอ.กกต.ดอนและคณะกรรมการ กกต.อบต.ดอน พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง อบต.ดอน ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.ดอน และสมาชิกสภา อบต.ดอน เป็นวันแรก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 153)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 256)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
จัดงานเมาลิดตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดงานอาซูรอสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีชักพระตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีลอยกระทงตำบลดอน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
เเจ้งเรื่องการทุจริต
เเละประพฤติมิชอบ
อบต.ดอน
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs