Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ อบต.ดอน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 31) 20 พ.ค. 2563
รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย "จงอย่าเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากาก" (ดู : 68) 4 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเดินงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 (ดู : 47) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 29) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 30) 3 เม.ย. 2563
สรุปผลการประเมินคววามพึงพอใจผู้รับบริการ (ดู : 12) 7 ต.ค. 2562
รณรงค์ให้ความรู้สาธารณภัย (ดู : 8) 18 ก.ย. 2562
รณรงค์งานป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดู : 6) 17 ก.ย. 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 7) 10 ก.ย. 2562
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร (ดู : 7) 9 ก.ย. 2562
แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี 2562 (ดู : 6) 3 ก.ย. 2562
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปี 2562 (ดู : 59) ธ.ค.
แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง COVID-19 รู้เพื่อรอด (ดู : 76) ธ.ค.
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 62) ธ.ค.
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (ดู : 102) ธ.ค.
3มาตรการขับขี่ปลอดภัยบนถนน (ดู : 83) ธ.ค.
เขตสวมหมวก (ดู : 84) ธ.ค.
ง่วงไม่ขับ (ดู : 76) ธ.ค.
ดื่มไม่ขับ (ดู : 52) ธ.ค.
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 48) ธ.ค.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก (ดู : 55) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง โรคเอดส์ (ดู : 53) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ดู : 49) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 46) ธ.ค.
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 121) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าทำเเบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.ดอน (ดู : 192) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้วและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทพการ อบต. (ดู : 153) ธ.ค.
ขั้นตอนและกำหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือให้การสนับสนุนประชาชน (ดู : 228) ธ.ค.
รณรค์ลดอุบัติเหตุ2 (ดู : 193) ธ.ค.
รณรค์ลดอุบัติเหตุ (ดู : 155) ธ.ค.
รณรค์ลดอุบัติเหตุ2 (ดู : 113) ธ.ค.
รณรค์ลดอุบัติเหตุ (ดู : 106) ธ.ค.
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน2 (ดู : 92) ธ.ค.
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน2 (ดู : 107) ธ.ค.
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 96) ธ.ค.
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 113) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (ดู : 74) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ดู : 114) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 96) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง โรคเอดส์ (ดู : 163) ธ.ค.
โครงการ อบต. เคลื่อนที่ชำระภาษีนอกสถานพื้นที่ ประจำปี 2561 (ดู : 154) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 201) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 165) ธ.ค.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก (ดู : 262) ธ.ค.
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย น้ำป่า ไหลหลาก (ดู : 202) ธ.ค.
ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 176) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด (ดู : 174) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (ดู : 122) ธ.ค.
แผ่นพับ เรื่อง โรคเอดส์ (ดู : 122) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 160) ธ.ค.
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหนองโหน-ชลประทาน (ดู : 153) ธ.ค.
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตาบุญ-ป่าโหนด (ดู : 149) ธ.ค.
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าโก-อนามัย (ดู : 151) ธ.ค.
แผนสรุปการปฎิบัติจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 59 (ดู : 106) ธ.ค.
จดหมายข่าว60 (ดู : 195) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกบริการชำระภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2560 (ดู : 313) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีปี 2560 (ดู : 326) ธ.ค.
เรื่อง การรับลทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล (ดู : 173) ธ.ค.
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ รายใหม่ และรายที่ยังไม่เคบลงทะเบียนตั้งแต่เดือน กรกฎษคม 2559 เป็นต้นไป (ดู : 194) ธ.ค.
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 219) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs