Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
กิจการสภา
   รายงานการประชุมสภา
   กฎหมายและระเบียบ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   ประกาศ อบต.ดอน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อบัญญัติรายจ่าย
   ข้อบัญญัติสะสมอาหาร
   ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 (ดู : 57) 3 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 14) 3 ต.ค. 2565
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (ดู : 32) 15 ก.ย. 2565
คู่มือการปฏิบัติงาน (ดู : 37) 19 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 49) 8 ส.ค. 2565
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเสือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) (ดู : 24) 14 ก.ค. 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ประเภทภารกิจ) (ดู : 19) 5 ก.ค. 2565
คำปราศรัยนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. (ดู : 74) 28 มิ.ย. 2565
เอกสารให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ดู : 72) 10 ก.พ. 2565
ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (ดู : 95) 11 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 98) 17 ธ.ค. 2564
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 86) 30 พ.ย. 2564
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565.pdf (ดู : 119) 5 พ.ย. 2564
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 (ดู : 105) 5 พ.ย. 2564
เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 123) 19 ต.ค. 2564
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 109) 11 ต.ค. 2564
ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัคร สมาชิก/นายกอบต.ดอน (ดู : 110) 10 ต.ค. 2564
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (ดู : 65) 5 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้สูงอายุ ปี 2565 (ดู : 34) 1 ต.ค. 2564
รายชื่อผู้พิการตำบลดอน ปี 2565 (ดู : 36) 1 ต.ค. 2564
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 75) 1 ต.ค. 2564
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล หนักงานจ้างและบุคคลภายนอก ดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 (ดู : 33) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผลการลดพลังงานประจำปีงบประมาณ2564 (ดู : 54) 7 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์กำพหนดวันประชุม (ดู : 67) 9 ส.ค. 2564
เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 150) 5 ก.ค. 2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 133) 5 ก.ค. 2564
แผ่นพับรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก (ดู : 127) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับโรคเอดส์ใหม่ (ดู : 132) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน (ดู : 120) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ วาตภัย อุทกภัย (ดู : 122) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับคัดแยกขยะ (ดู : 131) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับความรู้เรื่องยาและสารเสพติด (ดู : 123) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับขยะ (ดู : 118) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับการใช้น้ำ (ดู : 119) 22 มิ.ย. 2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัย (ดู : 124) 22 มิ.ย. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 135) 7 มิ.ย. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 145) 31 พ.ค. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 127) 31 พ.ค. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 136) 31 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม (ดู : 62) 18 พ.ค. 2564
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลดอน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 71) 1 เม.ย. 2564
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ (ดู : 179) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 138) 3 มี.ค. 2564
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอน (ดู : 72) 9 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องประชุม (ดู : 62) 4 ก.พ. 2564
เชิญทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (ดู : 60) 3 ก.พ. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 149) 1 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 186) 25 ม.ค. 2564
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอน (ดู : 76) 20 ม.ค. 2564
เชิญทำสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ (ดู : 41) 18 ม.ค. 2564
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 142) 5 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 201) 9 ธ.ค. 2563
เเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนตำเเหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 69) 30 พ.ย. 2563
เเต่งตั้งให้ผู้รักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 64) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องประชุม (ดู : 106) 9 พ.ย. 2563
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (CompetencyInventory) (ดู : 74) 23 ต.ค. 2563
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) (ดู : 118) 6 ต.ค. 2563
แผ่นประชาสัมพันธ์ ขึ้นทะเบียน ผส 2565 (ดู : 46) 1 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้สูงอายุตำบลดอน ปี 2564 (ดู : 44) 1 ต.ค. 2563
รายชื่อผู้พิการตำบลดอน ปี 2564 (ดู : 40) 1 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs