Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ อบต.ดอน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ภาพกิจกรรม
วัน ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนังงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอน นำโดยนายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล นายกอบต.ดอน ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ปลัดอบต.ดอน เป็นผู้กล่าวรายงา นโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.ดอน รองปลัดอบต.ดอน พนักงาน อบต.ดอน และชาวบ้านตำบลดอน ณ.อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.ดอน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 17 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18 กันยายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วัน ศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอน จัดโครงการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนังงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอน นำโดยนายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล นายกอบต.ดอน   ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ปลัดอบต.ดอน เป็นผู้กล่าวรายงา นโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.ดอน รองปลัดอบต.ดอน พนักงาน อบต.ดอน และชาวบ้านตำบลดอน ณ.อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.ดอน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs